top of page

İlgili Kişi Başvuru Formu

 EGEM TEKSTİL KONF. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

1. Başvuru Hakkınıza İlişkin Genel Bilgilendirme

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahibi olarak EGEM TEKSTİL KONF. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.ne (Şirket) başvurarak aşağıda yer verilen taleplerde bulunabilirsiniz:

 

(1) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,

 

(2) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,

 

(3) Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

 

(4) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek,

 

(5) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

 

(6) 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

 

(7) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

 

(8) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

 

Şirketimiz 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesine dayanarak başvurunuzu talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır.

 

2. Başvuru Yöntemi

 

İşbu haklarınız kapsamındaki taleplerinizi 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da önceden Şirketimize bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz.

 

Veri Sahibi tarafından başvuru yapılması esnasında aşağıdaki açıklamalara dikkat edilmelidir.

Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi açıkça yazmanızı rica ederiz. Talebinize ilişkin bilgi ve belgeler başvurunuza eklenmelidir. Bu kapsamda, Talebinizi yazarken Şirketimiz içerisinde temas etmiş olduğunuz departmanları belirtebilirseniz size daha hızlı destek olabiliriz.

Ad-Soyadı:

T.C. Kimlik Numarası /:

Diğer Ülke Vatandaşları için

Pasaport Numarası

Tebligata Esas Yerleşim Yeri:

Adresi / İş Yeri Adresi

Telefon Numarası:

Faks Numarası:

e posta:

Şirketimizle İlişkiniz :

Müşteri  ( )

İş Ortağı ( )

Ziyaretçi   ( )

Çalışan Adayı ( )

Çalışan ( )

Topluluk Çalışanı ( )

Eski Çalışan ( )

Diğer ( )

 

TALEP KONUSUNU AŞAĞIDA YAZINIZ.

...............................................

 

...............................................

...............................................

 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

 

Yanıtın posta adresime gönderilmesini istiyorum. ( )

Yanıtın elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum. ( )

Yanıtın faks numarama gönderilmesini istiyorum ( )

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Veri Sahibi)

 

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

 

İmza :

bottom of page